1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach- Dziedzicach w działaniach na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, absolwentów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych i innych osób niepełnosprawnych niezwiązanych ze szkołą.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • inicjowanie działań zmierzających do tworzenia i prowadzenia domów samopomocowych lub świetlicy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • współdziałanie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4, zmierzające do poszerzenia oferty programowej dla uczniów:
   1. indywidualnych lub grupowych zajęć specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacji, przygotowania do samodzielności w życiu społecznym,
   2. zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych i innych,
  • organizowanie wystaw, kiermaszów prezentujących efekty działalności Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 oraz Stowarzyszenia,
  • organizowanie konferencji, warsztatów oraz prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, usług doradczych skierowanych do grup, których praca i zaangażowanie mogą być przydatne dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • finansowanie szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 oraz wzbogacanie bazy dydaktyczno-diagnostycznej,
  • oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osób niepełnosprawnych (między innymi poprzez kampanie informacyjno-promocyjne),
  • popularyzację i wspieranie wolontariatu,
  • wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczych i wychowawczych, udzielanie im pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych,
  • inicjowanie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w okresie ferii szkolnych oraz różnych form wypoczynku wakacyjnego,
  • inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.