Celem Stowarzyszenia jest wspieranie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach w działaniach na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie oraz ich rodziców i opiekunów prawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Inicjowanie działań zmierzających do budowy nowego kompleksu dla osób niepełnosprawnych: obiektu szkolnego dla potrzeb szkoły specjalnej, ośrodka wczesnego wspomagania, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy samopomocowej dla osób poza obowiązkiem szkolnym.
  2. Współdziałanie z Radą Pedagogiczną zmierzające do poszerzenia oferty programowej dla uczniów:

    • indywidualnych lub grupowych zajęć specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej, przygotowania do samodzielności w życiu społecznym;
    • zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych;
    • zajęć rehabilitacyjnych i innych.

  3. Wspieranie rodziców /prawnych opiekunów/ w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczych i wychowawczych, udzielanie im pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
  4. Inicjowanie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w okresie  ferii szkolnych oraz różnych form wypoczynku wakacyjnego.